Historia

Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” i Komitety Obywatelskie „Solidarność” w latach 1989 -1991 tworzyły szeroki ruch społeczno-polityczny, aktywnie włączony w cały proces transformacji ustrojowej w Polsce. Wpłynęły też w sposób znaczący na historię naszego kraju. To one wyłaniały kandydatów strony solidarnościowo-opozycyjnej w wyborach czerwcowych w 1989 roku. To dzięki ich zaangażowaniu zarówno te, jak i rok później kolejne wybory w 1990 roku – do odtwarzanego samorządu terytorialnego – zakończyły się znaczącym sukcesem wyłonionych przez nie kandydatów. Przed pierwszymi wolnymi wyborami do władz lokalnych Komitety Obywatelskie miały znaczący udział w przygotowaniu odpowiednich zmian prawnych, a także przygotowały tysiące kandydatów na radnych i kadry przyszłych urzędników w odrodzonym samorządzie lokalnym. Działalność Komitetów Obywatelskich zarazem była rozwijana w wielu sferach życia społecznego, gospodarki i kultury, co stanowiło podstawowy czynnik kładący w całym kraju podwaliny pod budowę społeczeństwa obywatelskiego. Dokumentacja Komitetów Obywatelskich stanowi unikalny zapis okresu transformacji ustrojowej, zarówno przemian społecznych, jak i procesu tworzenia demokratycznego systemu politycznego w Polsce.

KALENDARIUM WYDARZEŃ

1989 ROK

 • 6 lutego – Początek obrad „Okrągłego stołu” pomiędzy stroną „solidarnościowo-opozycyjną” a stroną „rządowo-koalicyjna”, z udziałem obserwatorów z ramienia Episkopatu. Rozmowy toczyły się podczas obrad plenarnych oraz w ramach zespołów ne­gocjacyjnych: zespołu ds. pluralizmu związkowego zespołu ds. gospodarki i polityki spo­łecznej (podzespoły: ds. ekologii; ds. górnictwa; ds. nauki, oświaty i postępu technicznego; ds. polityki mieszkaniowej; ds. rolnictwa; ds. zdrowia); zespołu ds. reform politycznych (podzespoły: ds. młodzieży; ds. reformy prawa i sądów; ds. stowarzyszeń i samorządu terytorialnego; ds. środków masowego przekazu).
 • 12 lutego – Reaktywowanie działalności Stronnictwa Pracy (prezesem Tymczaso­wego Zarządu Głównego został mec. Władysław Siła-Nowicki).
 • 14 lutego – Wspólny komunikat Konfederacji Polski Niepodległej i Polskiej Partii Socjalistycznej w sprawie wyborów (powołując się na postanowienia konferencji jałtańs­kiej, w komunikacie zachęcano społeczeństwo do „wymuszenia na władzach natychmia­stowych wolnych wyborów, w wyniku których sejm peerelowski zostanie zastąpiony Sej­mem Niepodległej Rzeczypospolitej”).
 • 5 kwietnia – Zakończenie obrad „Okrągłego stołu”. Podpisano kilkanaście protoko­łów porozumień między władzą a opozycją, w tym: uzgodnienie zasad wyborów do Sej­mu X kadencji (60% miejsc dla koalicji PZPR-ZSL-SD; 5% – dla PAX, PZKS, UChS; 35% – do obsadzenia w wolnych wyborach), Senatu I kadencji (wolne wybory) oraz na urząd Prezydenta PRL. Powołana została Komisji Porozumiewawczą „dla oceny realiza­cji ustaleń oraz mediacji w sytuacjach konfliktowych”.
 • 7 kwietnia – Sejm uchwalił „Ustawę o zmianie Konstytucji PRL” (wprowadzającą instytucję Senatu i urząd Prezydenta), ordynację wyborczą do Sejmu X kadencji i Senatu I kadencji; ustawę „Prawo o stowarzyszeniach” oraz znowelizowaną ustawę o związkach zawodowych (wprowadzającą m.in. pluralizm związkowy).
 • 8 kwietnia – Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie objął patronat nad kampa­nią wyborczą „opozycyjno-solidarnościowych” kandydatów na posłów i senatorów, przyjmując nazwę: Komitet Obywatelski „Solidarność”.
 • 10 kwietnia – W lokalu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej rozpoczęło działalność Biuro Wyborcze Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
 • 13 kwietnia – Zarządzenie Rady Państwa ustalające termin wyborów do Sejmu i Senatu na 4 czerwca 1989 roku (i ewentualną II turę w przypadku nieuzyskania przez kandydatów wymaganej liczby głosów – na 18 czerwca 1989 r.; ustalające też, że 35 posłów zostanie wybranych z listy krajowej, a 425 – w 108 okręgach oraz powołujące Państwową
  Komisję Wyborczą pod przewodnictwem prof. Alfreda Klafkowskiego, przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego).
 • 17 kwietnia – Rejestracja NSZZ „Solidarność”.
 • 17-20 kwietnia – Obrady XIV Kongresu Stronnictwa Demokratycznego.
 • 20 kwietnia – Rejestracja NSZZ RI „Solidarność”.
 • 4-5 maja – Obrady II Krajowej Konferencji Delegatów PZPR poświęcone nadchodzącym wyborom.
 • 8 maja – Ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej.
 • 12 maja – Rejestracja Krajowej Listy Wyborczej (35 kandydatów zgłoszonych przez porozumienie naczelnych władz PZPR, ZSL, SD, PAX, UChS, PZKS, PRON).
 • 29-30 maja – Ostatnie posiedzenie Sejmu IX kadencji.
 • 2 czerwca – Pierwszy numer reaktywowanego Tygodnika „Solidarność” (redaktorem naczelnym ponownie został Tadeusz Mazowiecki).
 • 4 czerwca – I tura wyborów (frekwencja 60-70%). Na 100 miejsc w Senacie (ogó­łem 555 kandydatów) 92 miejsca przypadło KO „S”; z 460 mandatów w Sejmie (ogółem 1682 kandydatów) 160 – (spośród 161 nie przeznaczonych dla koalicji rządowej) – dla KO „S”, 5 (z 299) – dla koalicji rządowej (2 mandaty z listy krajowej: Mikołaj Kozakiewicz i Adam Zieliński oraz 3 w okręgach wyborczych).
 • 12 czerwca – Rada Państwa w wyniku rozmów odbytych w dn. 8 czerwca 1989 r. przez Komisję Porozumiewawczą (powołaną po „Okrągłym stole”) pod przewodnictwem Czesława Kiszczaka i Lecha Wałęsy, podjęła decyzję o zmianie ordynacji wyborczej i o wyznaczeniu 33 okręgów wyborczych, w których zwiększono liczbę mandatów (w ce­lu wyboru 33 posłów w miejsce „listy krajowej”).
 • 17 czerwca – Decyzja Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” o likwidacji regionalnych komitetów obywatelskich.
 • 18 czerwca – II tura wyborów (frekwencja 19-36%); 7 mandatów w Senacie i l poselski dla KO „S”; 294 miejsc w Sejmie dla koalicji rządowej (wybrani posłowie – w większości członkowie PZPR, ZSL i SD, ale z poparciem lokalnych KO „S”).
 • 22 czerwca – Krytyczna dyskusja nad decyzją KKW NSZZ „S” na posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „S”; podjęto decyzje dotyczące
  klubu parlamentarnego strony „solidarnościowo-opozycyjnej”.
 • 23 czerwca – Ukonstytuowanie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego pod prze­wodnictwem Bronisława Geremka.
 • 24 czerwca – Ukonstytuowanie Klubu Poselskiego PZPR pod przewodnictwem Ma­riana Orzechowskiego.
 • 25 czerwca -1 Zjazd Niezależnego Ruchu Ludowego.
 • 29 czerwca – Ukonstytuowanie Klubu Poselskiego SD pod przewodnictwem Jana Janowskiego.
 • 30 czerwca – Ukonstytuowanie Klubu Poselskiego ZSL pod przewodnictwem Aleksandra Bentkowskiego. I Krajowy Zjazd Towarzystw Gospodarczych i Środowisk Liberalnych w Gdańsku.
 • 3 lipca – W Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Adama Michnika pt. „Wasz pre­zydent nasz premier”.
 • 4-5 lipca – I posiedzenia Sejmu X kadencji i Senatu I kadencji: na marszałka Sejmu wybrano – Mikołaja Kozakiewicza (ZSL), na wicemarszałków: Teresę Dobielińską-Eliszewską (SD), Tadeusza Fiszbacha (PZPR) i Olgę Krzyżanowską (OKP); marszałkiem Senatu – Andrzeja Stelmachowskiego (OKP), wicemarszałkami: Zo­fię Kuratowską(OKP), Józefa Ślisza (OKP), Andrzeja Wielowieyskiego (OKP).
  Powołanie Trybunału Stanu.
  Dymisja rządu złożona przez premiera Mieczysława Rakowskiego (decyzja o odwo­łaniu rządu została przez Sejm odroczona do czasu wyboru prezydenta PRL).
 • 10 lipca – 2 posiedzenie Sejmu (wspólne z Senatem): wystąpienie prezydenta Sta­nów Zjednoczonych George’a Busha.
 • 17 lipca – Spotkanie posłów i senatorów OKP z gen. Jaruzelskim (któremu towarzy­szyli gen. Czesław Kiszczak i przewodniczący Klubu Poselskiego PZPR Marian Orzechowski.
 • 18 lipca – Przewodniczący Rady Państwa i I sekretarz KC PZPR Wojciech Jaruzelski w czasie obrad Klubu Poselskiego PZPR poinformował, że zgadza się kandydować na urząd Prezydenta PRL. Wiadomość ta została przekazana marszałkom Sejmu i Senatu.
 • 19 lipca – Posiedzenie Zgromadzenie Narodowego: wybór Wojciecha Jaruzelskiego na Prezydenta PRL (270 posłów i senatorów głosowało „za”, przeciwko było – 233, 34 -wstrzymało się od głosu, 7 głosów było nieważnych).
 • 25 lipca – Na spotkaniu z przewodniczącym NSZZ „S” Wojciech Jaruzelski zapro­ponował powołanie rządu „wielkiej koalicji”; Lech Wałęsa przedstawił koncepcję alterna­tywną – rządu tworzonego przez opozycję.
 • 28-29 lipca – Dymisja Wojciecha Jaruzelskiego z funkcji I sekretarza KC PZPR; w jego miejsce wybrany Mieczysław Rakowski (w czasie obrad drugiej części XII Plenum KCPZPR).
 • 31 lipca-2 sierpnia – 4 posiedzenie Sejmu;
 • 2 sierpnia – powołanie gen. Czesława Kiszczaka na stanowisko premiera (na wniosek prezydenta).
 • 7 sierpnia – Lech Wałęsa w wydanym oświadczeniu zaproponował koalicję: „Solidarność”- ZSL-SD.
 • 15 sierpnia – Spotkanie działaczy niezależnego ruchu ludowego w Wilanowie; decyzja o reaktywowaniu PSL.
 • 17 sierpnia – Dymisja Czesława Kiszczaka; spotkanie przewodniczącego NSZZ „S Lecha Wałęsy, prezesa NKW ZSL Romana Malinowskiego i przewodniczącego CK SD Jerzego Jóźwiaka, po którym oficjalnie ogłoszona została propozycja stworzenia koalicji rządowej na
 • 19 sierpnia – XIV Plenum KC PZPR.
 • 21 sierpnia – Rezygnacja Tadeusza Mazowieckiego z funkcji redaktora naczelnego Tygodnika „Solidarność” (stanowisko objął następnie, mianowany przez Lecha Wałęsę, Jarosław Kaczyński).
 • 23-24 sierpnia – 6 posiedzenie Sejmu: powołanie Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera.
 • 28 sierpnia – Spotkanie prezydium OKP z premierem Mazowieckim w Urzędzie Rady Ministrów.
 • 5 września – Spotkanie posłów i senatorów OKP z Janem Nowakiem-Jeziorańskim.
 • 7 września – Zamknięte zebranie OKP, na którym premier Mazowiecki przedstawił nieoficjalną listę proponowanych członków swojego gabinetu.
 • 11 września – Rezygnacja Romana Malinowskiego z funkcji prezesa NKW ZSL; IX Plenum NKW ZSL wybrało na to stanowisko Dominika Ludwiczaka. Rezygnacja Zenona Komendera z funkcji przewodniczącego ZG Stowarzyszenia PAX (na jego miejsce wybrany Maciej Wrzeszcz).
 • 12 września – 7 posiedzenie Sejmu: powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego.
 • 19-20 września – Niezależne Forum Myśli Gospodarczej w Poznaniu. września
 • 20 września – Powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego „Solidarność”.
 • 21 września – Utworzenie Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.
 • 22 września – Rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
 • 26 września – Wspólne posiedzenie prezydiów KKW NSZZ „S” i OKP z udziałem Lecha Wałęsy.
 • 28 września – Powstanie Koła PSL „S” w ramach OKP.
 • 6 października – W czasie konferencji prasowej wicepremiera i ministra finansów Leszka Bal cero wieża został przedstawiony projekt programu gospodarczego rządu.
 • 10-11 października – Powstanie Ruchu Ludzi Pracy.
 • 18 października – Wspólne posiedzenie prezydiów OKP oraz Klubu Poselskiego ZSL i Klubu Poselskiego SD.
 • 22 października – Spotkanie przewodniczących wojewódzkich komitetów obywa­telskich z przewodniczącym OKP Bronisława Geremkiem, sekretarzem OKP – Henry­kiem Wujcem oraz członkiem Komisji ds. reorganizacji Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „S” Marcinem Królem.
 • 28 października – Zjazd Założycielski Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Przewodniczącym Zarządu Głównego został prof. Wiesław Chrzanowski.
 • 1 listopada – Piotr Nowina-Konopka (od maja 1988 roku – rzecznik prasowy Lecha Wałęsy) został ministrem stanu w Kancelarii Prezydenta PRL.
 • 4 listopada – Założenie Ruchu Polityki Polskiej.
 • 8 listopada – Uchwała Rady Krajowej PRON o zakończeniu działalności.
 • 11-12 listopada – II Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 • 19 listopada – Powołanie Rady Koordynacyjnej RLP pod przewodnictwem Ewy Spychalskiej. W Gdańsku obradował II Krajowy Kongres Liberałów; powołanie Ogólnopolskiego Porozumienia „Kongres Liberałów” (działającego następnie jako „Krajowy Kongres Liberałów”).
 • 22 listopada – Wspólne posiedzenie prezydiów K P SD, KP ZSL i OKP.
 • 23 listopada – Spotkanie prezydiów KP ZSL i OKP.
 • 24-25 listopada – Powstanie Konfederacji Pracodawców Polskich na Ogólnopol­skim Zjeździe Polskich Organizacji Pracodawczych.
 • 26-27 listopada -XI Nadzwyczajny Kongres ZSL, przekształcony w Kongres Odro­dzenia Ruchu Ludowego; decyzja o zakończeniu działalności ZSL i powołaniu PSL „Od­rodzenie” (prezesem został Kazimierz Oleksiak).
 • 30 listopada-1 grudnia – 14 posiedzenie Sejmu: powołanie Funduszu Daru Narodo­wego.
 • 1-10 grudnia -1 Krajowy Kongres PPS-RD we Wrocławiu.
 • 7-8 grudnia – 15 posiedzenie Sejmu i 14 posiedzenie Senatu; powołanie Grupy Inte­resów Pracowniczych wewnątrz OKP.
 • 8-9 grudnia – Konferencja Ruchu Obywatelskiego pt. „Etos Solidarności” w Sejmie.
 • 10 grudnia – II Zjazd Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy. Posiedzenie prezydiów OKP, Klubu Poselskiego PSL „O” i Klubu Poselskiego SD.
 • 15-17 grudnia – IV Krajowy Zjazd NSZZ RI „S” (przewodniczącym został wybra­ny Gabriel Janowski).
 • 17-20 grudnia – 16 posiedzenie Sejmu: wystąpienie min. Leszka Balcerowicza nt. polityki gospodarczej na rok 1990; wybór członków Trybunału Konstytucyjnego.
 • 18 grudnia – Spotkanie prezydiów KP PSL „O”, KP SD i OKP.
 • 27-28 grudnia – Spotkanie delegacji litewskiego Ruchu na rzecz Przebudowy „Sa-judis” pod przewodnictwem prof. Yytautasa Landsbergisa z przedstawicielami OKP na czele z prof. Bronisławem Geremkiem.
 • 27-29 grudnia – 17 posiedzenie Sejmu: nowelizacja Konstytucji (skreślono wstęp i dwa pierwsze rozdziały dotyczące ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego; nazwa państwa została zmieniona na Rzeczpospolita Polska, formuła o państwie socjalistycz­nym – formułą: „państwo demokratyczne, rządzone za pomocą prawa i urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej”; skreślono art. 3 o kierowniczej roli PZPR i sojuszach partyjnych; wprowadzono zapis gwarantujący swobodę działalności gospodarczej i ochro­nę wszelkiej formy własności; włączono prokuraturę do Ministerstwa Sprawiedliwości).
 •  29 grudnia – Wspólne zebranie klubów: KP PSL „S”, KP SD oraz OKP.
 • 31 grudnia – Powołanie Stronnictwa Wierności Rzeczypospolitej (na bazie istnieją­cego od 1983 roku. Kongresu Solidarności Narodu).

1990 ROK

 • 18-20 stycznia – 18 posiedzenie Sejmu: pierwsze czytanie ustawy o partiach poli­tycznych.
 • 19 stycznia -17 posiedzenie Senatu: ogłoszenie projektu ustaw samorządowych.
 • 20-21 stycznia – IV Zjazd Związku Młodzieży Wiejskiej (prezesem został wybrany Jan Bury).
 • 21 stycznia – Spotkanie przedstawicieli wojewódzkich komitetów obywatelskich z prezydium OKP.
 • 25-26 stycznia – 19 posiedzenie Sejmu; 25 stycznia – wspólne z Senatem: wystą­pienie prezydenta Czesko-Słowackiej Republiki Federacyjnej Vaclava Havla.
 • 27-29 stycznia – Xl (ostatni) zjazd PZPR.
 • 28 stycznia – Powstanie Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii So­cjaldemokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 28 stycznia – Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Katolicko Społecznego.
 • 30 stycznia – W Sejmie spotkanie „Samorząd a problematyka przemian własnościowych w gospodarce” z udziałem ponad stu przedstawicieli rad pracowniczych.
 • 31 stycznia – Powołanie Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej.
 • l lutego – 20 posiedzenie Sejmu; powstanie Klubu Posłów Niezależnych.
 • 8 lutego – Wspólne posiedzenie prezydiów PSL „O”, SD i OKP.
 • 10 lutego – W Szczecinie powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność ’80”.
 • 15 lutego – Zawiązanie się grupy inicjatywnej Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
 • 22 lutego – Lech Wałęsa powierza Zdzisławowi Najderowi kierowanie pracami Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „S”. Spotkanie przewodniczącego RN PSL „O” Józefa Zycha i prezesa PSL „O” Kazi­mierza Oleksiaka z przewodniczącym RN SdRP Aleksandrem Kwaśniewskim i sekreta­rzem generalnym SdRP Leszkiem Millerem; stwierdzono, że „niezbędne są korekty realizowanego programu gospodarczego”.
 • 22-24 lutego – 22 posiedzenie Sejmu: znowelizowane zostały ustawy gospodarcze (zgodnie z wymogami gospodarki rynkowej): o przedsiębiorstwie, działalności gospodar­czej, kodeks handlowy, prawo upadłościowe, ustawa o przeciwdziałaniu praktykom mo­nopolistycznym.
 • 28 lutego – Na VII plenum CK SD Jerzy Jóźwiak składa rezygnację, nowym preze­sem partii zostaje Aleksander Mackiewicz.
 • 3-4 marca – W Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Centroprawica w Polsce”.
 • 8-9 marca – 23 posiedzenie Sejmu: uchwalona została ustawa o samorządzie teryto­rialnym oraz ordynacja wyborcza do rad gmin.
 • 18 marca – Konferencja przedstawicieli komitetów obywatelskich na temat wybo­rów samorządowych (z udziałem Zdzisława Najdera, Bronisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego).
 • 22-24 marca – 24 posiedzenie Sejmu (sprawozdanie rzecznika praw obywatelskich Ewy Łętowskiej).
 • 23 marca – Ukonstytuowanie się władz Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej z Włodzimierzem Cimoszewiczem jako przewodniczącym. Utworzenie Klubu Parlamentarnego Polskiej Unii Socjaldemokratycznej, którego przewodniczącą została Wiesława Ziółkowska.
 • 24-25 marca – III Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia PAX.
 • 31 marca – Pierwsze pod przewodnictwem Zdzisława Najdera posiedzenie Komite­tu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „S” (z udziałem Lecha Wałęsy i pre­miera Mazowieckiego). Zjazd Założycielski Chrześcijańskiej Partii Pracy.
 • 5-6 kwietnia – 25 posiedzenie Sejmu; zawiązanie Koła Demokratów Chrześcijań­skich W ramach OKP.
 • 7 kwietnia – Zebranie Założycielskie USdRP, na którym podjęto decyzję o zmianie nazwy na: Polska Unia Socjaldemokratyczna.
 • 10 kwietnia – Lech Wałęsa w wywiadzie dla PAP potwierdził, że wyraża zgodę na kandydowanie na urząd Prezydenta RP.
 • Wspólne oświadczenie prezesa PSL „O” Kazimierza Oleksiaka i prezesa Stronnict­wa Narodowego Stefana Jarzębskiego o zawiązaniu koalicji wyborczej „w imię wierności spuściźnie Wincentego Witosa i Romana Dmowskiego”.
 • 11 kwietnia – 26 posiedzenia Sejmu; uchylona została ustawa o kontroli publikacji i widowisk (zniesienie cenzury).
 • 19-25 kwietnia – II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”; Lech Wałęsa ponownie został wybrany przewodniczącym Związku.
 • 26-29 kwietnia – III Kongres Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy.
 • 29 kwietnia – Konferencja przedstawicieli komitetów obywatelskich i biur poselsko-senatorskich OKP.
 • 2 maja – Powołanie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Rolników przy Ra­dzie Krajowej NSZZ RI „S”.
 • 4 maja – Kongres Prawicy Polskiej w Krakowie z udziałem m.in. przedstawicieli Unii Polityki Realnej, Stronnictwa Narodowego i Liberalno-Demokratycznej Partii „Nie­podległość”.
 • 5-6 maja – Kongres Jedności Ruchu Ludowego (prezesem PSL został Roman Bartoszcze).
 • 8 maja – Spotkanie 42 intelektualistów (w większości członków Komitetu Obywa­telskiego) na zaproszenie Jerzego Turowicza w podkrakowskim kościele OO. Jezuitów.
 • 10-11 maja – 29 posiedzenie Sejmu; powołanie Klubu Poselskiego Polskiego Stron­nictwa Ludowego.
 • 12 maja – Ogłoszenie Deklaracji Porozumienia Centrum. ‚
 • 13 maja – Zebranie Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „S” i przedstawicieli komitetów terenowych z udziałem Lecha Wałęsy.
 • 14 maja – Zawiązanie Porozumienia Centrum przez grupę sygnatariuszy Deklaracji Porozumienia Centrum.
 • 24 maja – 31 posiedzenie Sejmu: uchwalenie ustawy o partiach politycznych.
 • 27 maja – Wybory samorządowe (frekwencja 42,27%). Wybierano 52 037 radnych w 2383 gminach; spośród 147 389 kandydatów wybrano 51 987 radnych, pozostało nie obsadzonych 50 mandatów. Komitetom obywatelskim „S” przypadło 41,5% miejsc, 38% – kandydatom niezależnym i niezrzeszonym, 6,5% – PSL, 4,3% – „S” RI, 9,7% – innym ugrupowaniom.
 • 1 czerwca – Lech Wałęsa odwołuje Henryka Wujca z funkcji sekretarza Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „S”.
 • 1-3 czerwca – II Kongres OPZZ (przewodniczącym ponownie wybrano Alfreda Miodowicza).
 • 2 czerwca – 2. część III Kongresu Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa
  Pracy.
 • 7-8 czerwca – 32 posiedzenie Sejmu (m.in. uchwała w sprawie odwołania wicepre­miera i ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka oraz ministra obrony narodo­wej Floriana Siwickiego).
 • 10 czerwca – Zawiązanie w Krakowie Sojuszu na rzecz Demokracji.
 • 15 czerwca – Powstało Demokratyczne Forum Chrześcijańsko-Liberalne (następnie kontynuowane przez Forum Prawicy Demokratycznej).
 • 17 czerwca – Obrady konferencji przedstawicieli komitetów obywatelskich (z udziałem premiera Mazowieckiego), zakończona ustaleniem dwóch terminów następ­nego spotkania: l lipca (przyjęty przez część uczestników związanych z poprzednim kie­rownictwem Komitetu) oraz – 30 lipca (wysunięty przez Lecha Wałęsę i Zdzisława Najdera).
 • 21 czerwca – Wspólne spotkanie prezydiów KP PSL, KP SD i OKP.
 • 21-22 czerwca – 26 posiedzenie Senatu; poprawki do ustawy o partiach politycz­nych.
 • 22 czerwca – Powołanie prof. Adama Strzembosza na stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego.
 • 23 czerwca – Pierwsza konferencja Porozumienia Centrum z udziałem ok. 400 osób.
 • 24 czerwca – Na zebraniu Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „S” Zbigniew Bujak w imieniu 63 osób postawił wniosek o rozwiązanie Komitetu.
 • 27 czerwca – Spotkanie Założycielskie Forum Prawicy Demokratycznej.
  Deklaracja gotowości do zjednoczenia złożona przez trzy odłamy PPS.
 • 29-30 czerwca – I Krajowa Konferencja Założycielska Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
 • 30 czerwca – Konferencja przedstawicieli komitetów obywatelskich zwołana przez Lecha Wałęsę i Zdzisława Najdera.
 • 1 lipca – Konferencja (z udziałem premiera Mazowieckiego) przedstawicieli komite­tów obywatelskich, zwołana przez sekretariat wybrany na spotkaniu w dniu 17 czerwca.
 • 7 lipca – Powołanie Partii Wolności przez Kornela Morawieckiego, przywódcę „Solidarności Walczącej”.
 • Spotkanie prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „S” z premierem Mazowieckim.
 • 8 lipca – Spotkanie przedstawicieli komisji zakładowych NSZZ „S” z posłami i se­natorami OKP w Stoczni Gdańskiej z udziałem Lecha Wałęsy.
 • 10 lipca – Wspólne obrady KK NSZZ „S” i RN NSZZ RI „S” na temat zmian w usta­wie o spółdzielczości.
 • 11 lipca – Ogólnopolska akcja protestacyjna (dwugodzinna blokada dróg) NSZZ RI „S”.
 • 16 lipca – Powstał Ruch Obywatelski – Akcja Demokratyczna (pełnomocnikami krajowymi komitetu założycielskiego ROAD zostali Zbigniew Bujak i Władysław Frasyniuk).
 • 21 lipca – Rozpoczął działanie Polityczny Komitet Porozumiewawczy Stronnictw Niepodległościowych.
 • 22 lipca – Zawiązanie Krajowej Konferencji Komitetów Obywatelskich. Utworzenie Porozumienia Ludzi Pracy.
 • 25 lipca – Spotkanie Prezydium OKP i delegacji Prezydium KKW NSZZ „S”.
 • 26-28 lipca – 37 posiedzenie Sejmu: przyjęcie ustawy o partiach politycznych z uw­zględnionymi poprawkami Senatu.
 • 28 lipca – Ogólnopolska Konferencja Chrześcijańskiej Demokracji w Krakowie zgłosiła akces swych uczestników do Porozumienia Centrum. Na Uniwersytecie Warszawskim wspólne obrady KPN, PSL i ChDSP pt. Zgroma­dzenie na rzecz Demokracji.
 • 9 września – Decyzją Komisji Krajowej NSZZ „S” Gazecie Wyborczej zostało ode­brane prawo posługiwania się nazwą „Solidarność”.
 • 17 września – Oficjalne zadeklarowanie przez Lecha Wałęsę gotowości do kandydowania w wyborach prezydenckich.
 • 18 września – Spotkanie 27 przedstawicieli życia politycznego u Prymasa Polski Józefa Glempa (z udziałem Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego i Wojciecha Jaruzelskiego).
 • 19 września – Uchwała Rady Naczelnej PSL o wycofaniu się z koalicji rządowej i przejściu do opozycji.
 • 27 września – 40 posiedzenie Sejmu; została przyjęta zmiana w Konstytucji, według której prezydent RP zostaje wybrany w wyborach powszechnych.
 • 30 września – Zawiązanie Chrześcijańskiego Ruchu Obywatelskiego.
 • Oficjalne zgłoszenie przez Radę Założycielską ROAD kandydatury Tadeusza Ma­zowieckiego na urząd Prezydenta RP.
 • 2 października – Ukonstytuował się Komitet Porozumienia Centrum do spraw prze­prowadzenia kampanii wyborczej Lecha Wałęsy na stanowisko prezydenta Rzeczypospo­litej.
 • 7 października – Powołanie Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazo­wieckiego na spotkaniu Sojuszu na rzecz Demokracji w Krakowie.
 • 12 października – Ostatni dzień zgłaszania kandydatur na urząd prezydenta RP. Zgłoszono kandydatury: Roman Bartoszcze (prezes PSL); Jan Bartoszewski (emerytowa­ny adwokat z Radomia); Janusz Bryczkowski (przewodniczący Polskiej Partii Zielonych); Włodzimierz Cimoszewicz (przewodniczący PKLD); Janusz Korwin-Mikke (prezes UPR); Tadeusz Mazowiecki (prezes Rady Ministrów); Leszek Moczulski (przewodniczą­cy KPN); Kornel Morawiecki (przewodniczący Partii Wolności); Władysław Siła-Nowic-ki (prezes ChDSP); Bolesław Tejkowski (przewodniczący Polskiej Wspólnoty Narodowej – Polskie Stronnictwo Narodowe); Waldemar Trajdos (b. pracownik PZU w Łodzi); Sta­nisław Tymiński (przewodniczący Partii Wolnościowej w Kanadzie); Lech Wałęsa (prze­wodniczący NSZZ „S”).
 • 13-14 października – VI Zjazd Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (na przewodniczącego wybrano Piotra Mochnaczewskiego).
 • 14 października – Konferencja Komitetów Obywatelskich udzieliła poparcia Le­chowi Wałęsie w wyborach prezydenckich.
 • 25 października – Ostateczny termin rejestracji kandydatów na urząd prezydenta RP. Formalności dopełnili: Roman Bartoszcze, Włodzimierz Cimoszewicz, Tadeusz Ma­zowiecki, Leszek Moczulski, Stanisław Tymiński, Lech Wałęsa.
 • 27 października – Zmiana nazwy Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „S” na: Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie
 • Powstało Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo „Zjednoczenie”. 27-29 października – XXV Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej (przewodniczą­cym został wybrany senator Jan Józef Lipski).
 • 3 listopada – I Kongres Forum Prawicy Demokratycznej (prezesem został Aleksander Hali). .
 • 6 listopada – Powołanie Koła Rolników w OKP.
 • 8 listopada – Mieczysław Gil zostaje przewodniczącym Obywatelskiego Klubu Par­lamentarnego.
 • 11 listopada – Zakończenie działalności Funduszu Daru Narodowego.
 • 21 listopada – Rezygnacja Piotra Nowiny-Konopki z pracy w Kancelarii Prezydenta ze względu na udział w kampanii wyborczej Tadeusza Mazowieckiego.
 • 25 listopada – Wybory prezydenta RP. Uprawnionych do głosowania było 27 545 625 osób, głosowało 16 702 000 (głosów ważnych oddano 16 442 474, nieważnych – 259 526). Lech Wałęsa otrzymał – 6 569 889 (39,96%); Stanisław Tymiński – 3 797 605 (23,1%); Tadeusz Mazowiecki – 2 973 264 (18,8%); Włodzimierz Cimoszewicz – l 514 025 (9,21%); Roman Bartoszcze – 1 176 175 (7,15%); Leszek Moczulski – 411 516 (2,5%).
 • 26 listopada – Powołanie Koła Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego w obrę­bie OKP.
 • 27 listopada – Dymisja rządu Tadeusza Mazowieckiego.
 • 2 grudnia – Powołanie Unii Demokratycznej przez członków komitetów wybor­czych Tadeusza Mazowieckiego oraz działaczy Sojuszu na rzecz Demokracji i Forum Prawicy Demokratycznej.
 • 6 grudnia – Początek działalności Konserwatywno-Liberalnej Partii „Unia Polityki Realnej”.
 • 9 grudnia – II tura wyborów prezydenckich. Uprawnionych do głosowania było 27 436 078 osób; głosowało 14 650 037 (53,4%). Głosów ważnych oddano 14 350 794, nie­ważnych – 344 243. Na Lecha Wałęsę padło 10 622 696 głosów (74,25%), na Stanisława Tymińskiego – 3 683 098 (25,7%). Lech Wałęsa został pierwszym prezydentem III Rzeczypospolitej Polskiej wybranym w wyborach powszechnych. Obrady dalszej części I Kongresu Forum Prawicy Demokratycznej.
 • 11-12 grudnia – Obrady Komisji Krajowej NSŻZ „S”, podczas których Lech Wałę­sa złożył rezygnację (Jego obowiązki powierzono dwóm wiceprzewodniczącym Związku: Lechowi Kaczyńskiemu i Stefanowi Jurczykowi).
 • 13 grudnia – W Poznaniu odbyła się Konferencja Założycielska Partii Chrześcijańs­kich Demokratów.
 • 13-14 grudnia – 46 posiedzenie Sejmu: uchwała w sprawie odwołania rządu Tadeu­sza Mazowieckiego z jednoczesnym powierzeniem „pełnienia obowiązków do czasu po­wołania Rady Ministrów w nowym składzie”.
 • 15 grudnia – Tadeusz Mazowiecki został przewodniczącym, a Piotr Nowina-Konopka sekretarzem generalnym Prezydium Komitetu Założycielskiego Unii Demokra­tycznej.
 • 16 grudnia – Kongres Założycielski Ruchu Ludzi Pracy.
 • 21-22 grudnia – Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego: stwierdzenie ważności wyboru oraz przyjęcie przysięgi Prezydenta RP.

1991 ROK

 • 4 stycznia – Powstanie Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna.
 • 4-5 stycznia – 48 posiedzenie Sejmu: powołanie Jana Krzysztofa Bieleckiego na prezesa Rady Ministrów.
 • 6 stycznia – Zebranie Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie: przyjęcie no­wej nazwy „Krajowy Komitet Obywatelski”.
 • 11 stycznia – Powołanie Komisji Wspólnej ds. spółdzielczości przez NSZZ „S” i NSZZ RI „S”.
 • 11-12 stycznia – 49 posiedzenie Sejmu: powołanie rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego.
 • 12-13 stycznia – II Zjazd Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.
 • 13 stycznia – W Poznaniu I Kongres Partii Chrześcijańskich Demokratów (prze­wodniczącym Zarządu Głównego został senator Krzysztof Pawłowski).
 • Krajowa Konferencja Komitetów Obywatelskich w Warszawie.
 • 17 stycznia – Spotkanie prezydenta Lecha Wałęsy z prezydium OKP.
 • 23 stycznia – Bronisław Geremek został wybrany na przewodniczącego Klubu Par­lamentarnego Unia Demokratyczna.
 • 26-27 stycznia – I Zjazd Ruchu Obywatelskiego – Akcja Demokratyczna (przewod­niczącym Rady Naczelnej został Władysław Frasyniuk).
 • 8 lutego – W Sejmie odbyło się zorganizowane przez przewodniczącego OKP Mieczysława Gila spotkanie przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych i społecz­nych (m.in. PSL, PSL „M”, ZChN, PC, KK NSZZ „S”, UPR, PChD, KKO, PPS, PSL „S”)-
 • 10 lutego – Krajowa Konferencja Komitetów Obywatelskich wezwała Sejm i Senat do jak najszybszego samorozwiązania.
 • 13 lutego – Spotkanie Prezydenta Lecha Wałęsy z prezydium Krajowego Komitetu Obywatelskiego.
 • 15 lutego -Z inicjatywy Rady Politycznej Porozumienia Centrum powstaje Obywa­telski Komitet na rzecz Wolnych Wyborów.
 • 16-17 lutego – Obrady I Kongresu PSL „S” w Boguchwale k. Rzeszowa (prezesem pozostał Józef Slisz).
 • 17-18 lutego – Obrady Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie: podjęto de­cyzje o przystąpieniu do Obywatelskiego Komitetu na rzecz Wolnych Wyborów.
 • 18 lutego – Pierwsze spotkanie Komitetu Doradczego Prezydenta RP w składzie:
  Andrzej Kostarczyk, Stefan Kurowski, Jan Olszewski, Antoni Macierewicz, Zdzisław Najder, Jan Winiecki, Wojciech Włodarczyk.
 • 21 lutego – Obrady Krajowego Komitetu Obywatelskiego.
 • 21-22 lutego – Konferencja Ideowa Porozumienia Centrum w Siczkach pod Rado­miem.
 • 22-25 lutego – III Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S” w Gdańsku, na którym na przewodniczącego Związku wybrano Mariana Krzaklewskiego.
 • 28 lutego – Powstało Polskie Forum Chrześcijańsko-Demokratyczne na czele z Ma­ciejem Wrzeszczem.
 • 3 marca – Spotkanie prezydenta RP z prezydiami Sejmu i Senatu.
 • 3-4 marca -1 Kongres Porozumienia Centrum.
 • 7-9 marca – 53 posiedzenie Sejmu: została przyjęta uchwała Sejmu o samorozwiązaniu Jesienią 1991 r. po wcześniejszym wejściu w życie prawa wyborczego” (kadencja Sejmu zakończy się „w dniu poprzedzającym wybory parlamentarne”, „nie później niż do 30 października 1991 r.”).
 • 10 marca – Akces Krajowej Konferencji Komitetów Obywatelskich do Obywatels­kiego Komitetu na rzecz Wolnych Wyborów.
 • 13 marca – W Koszalinie powstała Partia „X”. ,
 • 21-23 marca – 54 posiedzenie Sejmu; 22 marca – powołanie Witolda Karczewskie­go na stanowisko przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych; sprawozdanie rzeczni­ka praw obywatelskich Ewy Łętowskiej.
 • 26 marca — Wystąpienie Koła „Solidarności Pracy” z OKP.
 • 4 kwietnia – W Gdańsku odbyło się spotkanie przewodniczącego i prezydium KK NSZZ „S” z prezydium OKP.
 • 4-5 kwietnia – 55 posiedzenie Sejmu; powstanie Parlamentarnego Klubu „Solidar­ności Pracy”.
 • 6 kwietnia – Porozumienie Centrum wraz z przedstawicielami komitetów obywatelskich ogłosiło stworzenie Obywatelskiej Koalicji „Centrum”.
 • 7 kwietnia – Konferencja Krajowego Komitetu Obywatelskiego.
 • 8 kwietnia – Pierwsze spotkanie prezydium KKNSZZ „S” z prezydium KPUD.
 • 12-14 kwietnia – XV Nadzwyczajny Kongres Stronnictwa Demokratycznego w Pu­ławach.
 • 14 kwietnia – Z inicjatywy Partii Chrześcijańskich Demokratów w Warszawie od­była się międzynarodowa konferencja z udziałem przedstawicieli 11 partii chadeckich z Europy Zachodniej oraz reprezentantów większych ugrupowań chadeckich z Polski.
 • 16 kwietnia – Bogdan Borusewicz i Jan Rulewski zostali wiceprzewodniczącymi NSZZ „S”.
 • 20 kwietnia – Powstanie Ruchu Demokratyczno-Społecznego na czele ze Zbigniewem Bujakiem.
 • 21 kwietnia – Kongres Założycielski Polskiej Partii Przyjaciół Piwa (na przewodniczącego Ławy Najwyższej wybrano Janusza Rewińskiego).
 • 21 kwietnia – Krajowa Konferencja Komitetów Obywatelskich w Warszawie.
 • 24 kwietnia – Utworzenie Komitetu Wyborczego Ruchu Ludowego przez PSL, PSL „S” i NSZZ RI „S”: podpisanie Deklaracji o jedności działania
 • 9 maja – Wspólne posiedzenie prezydiów OKP, KPUD i KP „Solidarność Pracy” z przedstawicielami prezydium NSZZ „Solidarność”.
 • 11-12 maja -Zjazd Zjednoczeniowy Unii Demokratycznej, Forum Prawicy Demok­ratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcja Demokratyczna: utworzenie jednej partii pod nazwą Unia Demokratyczna; przewodniczącym wybrano ponownie Tadeusza Mazowiec­kiego,; uchwalony został Pakt dla Polski.
 • 11-12 maja -1 Krajowy Zjazd Partii „X” (przewodniczącym został Stanisław Tymiński).
 • 18 maja -1 Konwencja Międzyzjazdowa SdRP w Warszawie.
 • 18-19 maja – II Konferencja Kongresu Liberalno-Demokratycznego (przewodniczą­cym Rady Politycznej został Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczącym Zarządu Główne­go Donald Tusk).
 • 19 maja – Krajowa Konferencja Komitetów Obywatelskich w Warszawie.
 • 23 maja – Spotkanie KPUD, OKP i KP „Solidarność Pracy” z prezydium KK NSZZ „S”.
 • 23-25 maja – 61 posiedzenie Sejmu; uchylone zostały ustawy: o związkach zawodo­wych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz o organizacjach pracodawców; 23 maja – powołanie Waleriana Pańki na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
 • 24-25 maja -1 Kongres Chrześcijańskiej Demokracji w Warszawie.
 • 26 maja – Zgłoszona przez Zdzisława Najdera rezygnacja z pełnionej funkcji prze­wodniczącego nie została przyjęta przez obradujący Krajowy Komitet Obywatelski.
 • 29 maja – Decyzja Rady Naczelnej PSL o zawieszenie w czynnościach prezesa Ro­mana Bartoszcze i powierzeniu jego obowiązków Aleksandrowi Bentkowskiemu (decyzja nieuznana przez Bartoszcze).
 • 10 czerwca – Jarosław Kaczyński wysunął propozycję rozszerzenia składu rządu Bieleckiego o przedstawicieli Porozumienia Centrum.
 • 13 czerwca – Posiedzeniem prezydiów OKP, KPUD i KP „Solidarności Pracy” z udziałem przedstawicieli KK NSZZ „S”.
 • 16 czerwca – Krajowa Konferencja Komitetów Obywatelskich w Warszawie.
 • 23 czerwca – Obrady Krajowego Komitetu Obywatelskiego.
 • 26 czerwca – Rozwiązanie PK PUS i powołanie w jego miejsce Poselskiego Klubu Pracy, pod przewodnictwem Wiesławy Ziółkowskiej.
 • 26 czerwca – Spotkanie Prezydenta Wałęsy z delegacją prezydium OKP.
 • 27-28 czerwca – 65 posiedzenie Sejmu: uchwalenie ordynacji wyborczej (mimo drugiego weta prezydenta Wałęsy).
 • 29 czerwca – Nadzwyczajny Kongres PSL (prezesem został Waldemar Pawlak).
 • 29-30 czerwca – W Gnieźnie powstała Koalicja Republikańska (przewodniczącym został Michał Wojtczak).
 • 30 czerwca – Konferencja Obywatelska w Warszawie zorganizowana przez Krajo­wy Komitet Obywatelski i Porozumienie Centrum.
 • 4 lipca – Wspólne posiedzenie prezydiów KK NSZZ „S” oraz RK NSZZ RI „S”.
 • 5 lipca – Posiedzenie Krajowego Komitetu Wyborczego „Porozumienie Ludowe”.
 • 10 lipca – Roman Bartoszcze powołał Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie „Oj­cowizna”.
 • 11 lipca – Utworzenie Krajowego Komitetu Wyborczego NSZZ „S”.
 • 12 lipca – Deklaracja o samorozwiązaniu Polskiej Unii Socjaldemokratycznej.
 • 14 lipca – Krajowa Konferencja Komitetów Obywatelskich w Warszawie.
 • 16 lipca – Powstanie Sojuszu Lewicy Demokratycznej (m.in.: SdRP, OPZZ, RLP, ZSMP).
 • 17 lipca – PSL opuściło Krajowy Komitet Wyborczy Ruchu Ludowego „Porozumienie Ludowe”.
 • 19 lipca – Zorganizowane w Sejmie z inicjatywy Mieczysława Gila spotkanie przed­stawicieli OKP, NSZZ „S”, NSZZ RI „S”, PSL „S”, Porozumienia Centrum, Krajowego Komitetu Obywatelskiego, Partii Chrześcijańskich Demokratów i Kongresu Liberalno-Demokratycznego („w celu powołania programowej koalicji sił postsolidarnościowych”).
 • 21 lipca – Powołanie Wyborczej Akcji Katolickiej.
 • 28 lipca – Krajowa Konferencja Komitetów Obywatelskich w Warszawie.
 • 31 lipca – Pierwsze zgłoszenia komitetów wyborczych do Państwowej Komisji Wy­borczej: Koalicja Republikańska; Krajowy Komitet Wyborczy Ruchu Ludowego – Porozumienie Ludowe; Komitet Wyborczy PSL – Sojusz Programowy; Krajowy Komitet Wyborczy – Sojusz Lewicy Demokratycznej; Krajowy Komitet Wyborczy Stronnictwa Narodowego.
 • 9 sierpnia – Oficjalne powołanie Komitetu Wyborczego Porozumienie Obywatels­kie Centrum „Ojcowizna- Komitety Obywatelskie – Porozumienie Centrum”.
 • 13 sierpnia – Ogłoszenie listy zarejestrowanych w Państwowej Komisji Wyborczej 65 komitetów wyborczych zamierzającej wystawić kandydatów w więcej niż jednym okręgu wyborczym.
 • 17 sierpnia – II Nadzwyczajny Kongres Partii „X”.
 • 25 sierpnia – Krajowa Konferencja Komitetów Obywatelskich w Warszawie.
 • 29-31 sierpnia – 71 posiedzenie Sejmu: przewodnicząca PKP Wiesława Ziółowska złożyła formalny wniosek o dymisję rządu Bieleckiego; Sejm nie przyjął dymisji złożonej przez premiera Bieleckiego, oddalając jednocześnie wniosek.
 • 2 września – Ostateczny termin rejestrowania list kandydatów w więcej niż 5 okręgach (28 komitetów wyborczych uzyskało w ten sposób także prawo do wystawienia listy krajowej i bezpłatnego czasu antenowego).
 • 10 września – Zmarł przewodniczący PPS, senator Jan Józef Lipski.
 • 12-14 września -73 posiedzenie Sejmu; odrzucenie wniosku rządu o przyznanie mu specjalnych uprawnień.
 • 27 września – Wspólne posiedzenie OKP, KPUD oraz KP „Solidarności Pracy” w sprawie nowo przyjętej ustawy o zaopatrzeniu emerytalno-rynkowym.
 • 3 października – Rezygnacja Alfreda Miodowicza z funkcji przewodniczącego OPZZ; na jego miejsce wybrano Ewę Spychalską.
 • 4 października – Powstał Ogólnopolski Autonomiczny Komitet Protestacyjny Rolników.
 • 7 października – Śmierć prezesa NIK Waleriana Pańki w wypadku samochodo­wym. Zjazd Koalicji Republikańskiej (w Gnieźnie).
 • 23-24 października – 61 (ostatnie w I kadencji) posiedzenie Senatu.
 • 25 października – 79 (ostatnie w X kadencji) posiedzenie Sejmu.
 • 27 października – Pierwsze po wojnie wolne wybory parlamentarne w Polsce.